Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
WYROBY
2016-01-08

DOKUMENTY

Poradnik dotyczący substancji w wyrobach_wersja angielska
Format: pdf, Rozmiar: 802.05kb, Data dodania:2016-01-09 10:40:29.
Lista wyrobów zawierających substancje SVHC_stan na marzec 2014
Format: pdf, Rozmiar: 967.81kb, Data dodania:2014-08-23 23:17:00.
Wyroby zawierające substancje z listy SVHC
Format: pdf, Rozmiar: 701.45kb, Data dodania:2013-08-23 13:54:50.
Obowiązki dotyczące substancji SVHC w wyrobach.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 252.85kb, Data dodania:2012-08-30 22:48:44.

Zgłaszanie substancje w wyrobach

Importerzy i producenci wyrobów są zobowiązani do dokonania zgłoszenia do ECHA w przypadku, gdy w ich wyrobach występują substancje wymienione na liście kandydackiej w ilości > 0.1 % i jednocześnie > 1 tony/rok. Z obowiązku tego przewiduje sie zwolnienia w dwóch przypadkach:

Producent lub importer wyrobu może wyłączyć narażenie osób i środowiska na substancję w normalnych lub przewidywalnych w rozsądnym zakresie warunkach stosowania wyrobu, w tym podczas jego usuwania. W tego typu przypadkach producenci i importerzy przekażą odpowiednie instrukcje odbiorcy wyrobu lub.
Substancja została już zarejestrowana przez producenta lub importera w UE dla danego zastosowania. Dlatego bardzo istotne jest sprawdzanie listy (jest ona aktualizowana raz na pół roku

Istnieją dwie możliwości przedłożenia swojego zgłoszenia: za pośrednictwem formularza internetowego lub za pośrednictwem REACH-IT. Jeżeli zechcą Państwo, aby niektóre zgłaszane informacje zostały uznane za poufne oprócz informacji traktowanych zawsze jako poufne (zob. art. 118 REACH), prosimy skorzystać z REACH-IT. Dane nieopatrzone klauzulą poufności na liście kandydackiej substancji w wyrobach, które są przewidziane do stosowania przez konsumentów na rynku UE, są publikowane na stronie ECHA
Termin ostateczny: Przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokonania zgłoszenia nie później niż sześć miesięcy po wprowadzeniu substancji na listę kandydacką.

Przedłożenie przy użyciu formularza internetowego

Aby móc przedłożyć zgłoszenie substancji w wyrobie za pośrednictwem formularza internetowego, należy posiadać konto w REACH-IT, przy czym konto musi zostać aktywowane (etapy 1 i 2).
1.Należy zarejestrować się w REACH-IT (etap ten można pominąć, jeżeli Państwa przedsiębiorstwo posiada już konto w REACH-IT)
2.Należy zalogować się w REACH-ITaby aktywować konto użytkownika (etap ten można pominąć, jeżeli logowali się Państwo już w REACH-IT co najmniej raz).
3. Należy kliknąć poniższy przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami w celu przedłożenia raportu na temat Państwa substancji w wyrobie przy użyciu formularza internetowego.

Przedłożenie za pośrednictwem REACH-IT

Metodę tę zaleca się tym zgłaszającym, którzy są już użytkownikami IUCLID i którzy pragną zachować zapisy dotyczące swoich raportów w systemie REACH-IT. Zaleca się ją także tym, którzy pragną także zgłosić inną identyfikację substancji, skład lub informacje na temat klasyfikacji i oznakowania, lub tym, którzy pragną wskazać część informacji zamieszczonych w zgłoszeniu jako poufne.
Aby przygotować i przedłożyć zgłoszenie, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami:
1.Należy pobrać wstępnie wypełniony zbiór danych o substancji z tabeli zawierającej listę kandydacką
2.Należy importować zbiór danych do IUCLID 5..
3.Należy wypełnić zgłoszenie przy użyciu następujących informacji
Imię, nazwisko i dane teleadresowe
Numer rejestracji, jeżeli jest dostępny
Wielkość obrotu substancją
Zwięzły opis zastosowania substancji w wyrobie
Zastosowania wyrobu
4.Należy użyć narzędzia do weryfikacji kompletności technicznej w IUCLID 5 w celu wykrycia wszelkich brakujących informacji, a także sprawdzić wstępnie dokumentację pod kątem określonych „reguł biznesowych".
5.Należy przedłożyć zgłoszenie za pośrednictwem REACH-IT. Należy przeczytać Podręcznik przedkładania danych Część 20, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem sposobu przygotowania zgłoszenia przy użyciu IUCLID oraz przedłożenia go za pośrednictwem REACH-IT.