Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Prekursory narkotyków
2016-09-06

DOKUMENTY

Prekursory kategorii 1
Format: pdf, Rozmiar: 318.33kb, Data dodania:2016-09-06 08:30:56.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. Wydawanie zezwoleń na obrót, przetwarzanie prekursorów narkotyków kategorii 1.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 862.78kb, Data dodania:2015-11-26 16:14:01.
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015_1013 z 25 czerwca 2015_nadzorowanie handlu prekursorami narkotyków.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 782.74kb, Data dodania:2015-11-25 16:22:32.
Rozporządzenie delegowane Komisji 2015/1011 - uzupełnienie w sprawie nadzoru nad handlem prekursorami narkotyków
Format: pdf, Rozmiar: 520.08kb, Data dodania:2015-11-26 16:11:50.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 358.26kb, Data dodania:2015-11-25 16:24:07.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1259_2013 z 20 listopada 2013 r. w sprawie nadzoru nad handlem prekursorami narkotyków.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 798.49kb, Data dodania:2015-11-25 16:21:38.
Konwencja o substancjach psychotropowych
Format: pdf, Rozmiar: 161.05kb, Data dodania:2015-11-25 17:10:57.
Obwieszczenie MINISTRA ZDROWIA z 11 września 2014 w sprawie przywozu, wywozu prekursorów kategorii 1.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 500.84kb, Data dodania:2015-11-25 17:12:17.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1258_2013.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 799.71kb, Data dodania:2015-11-25 17:13:40.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii_tekst jednolity
Format: pdf, Rozmiar: 589.01kb, Data dodania:2015-11-25 17:14:39.
Rozporządzenie 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych
Format: pdf, Rozmiar: 534.66kb, Data dodania:2015-11-26 16:10:26.

Prekursory narkotyków


Prekursory narkotyków są to substancje, które mogą być wykorzystywane do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych (narkotyków).
Najważniejszym narzędziem w walce z produkcją i handlem narkotykami jest kontrola rynku substancji chemicznych stosowanych do ich wytwarzania. Jednakże ogromnym utrudnieniem skutecznej kontroli jest fakt, że większość prekursorów narkotyków ma przede wszystkim szereg zastosowań w wielu gałęziach gospodarki. Dlatego też, konieczne jest osiągnięcie konsensusu, który pozwoli na ochronę zgodnego z prawem obrotu i stosowania tych substancji, przy jednoczesnym uniemożliwieniu wykorzystywania ich w niedozwolonych celach.
Wewnątrzwspólnotowy obrót prekursorami narkotykowymi regulowany jest przepisami Rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, uzupełnionego Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015 r.
Rozporządzenie 273/2004 „ustanawia zharmonizowane środki przyjmowane w celu wewnątrzwspólnotowego kontrolowania i monitorowania pewnych substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych w celu zapobiegania wykorzystywaniu takich substancji” (art. 2). Substancje te zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach i umieszczone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
W Polsce obrót substancjami odurzającymi, psychotropowymi i prekursorami narkotykowymi reguluje dodatkowo Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późn. zm.). Ustawa określa w sposób szczegółowy jakie rodzaje działalności wymagają zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.