Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Linki
2009-11-23

Źródła prawa:
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm
http://www.lex.com.pl/
http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html
http://www.chemikalia.gov.pl/

Agencja w Helsinkach
http://echa.eu
lub
http://echa.europa.eu

Krajowe Centrum Informacyjne
http://www.reach.gov.pl

Strona Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/REACH/

Punkt konsultacyjny Ministerstwa Gospodarki
http://www.reach-info.pl

Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowej, Krajowy Punkt Konsultacyjny PIPC
http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm

Inne
Śląski Punkt Konsultacyjny firm branży chemicznej
http://www.chemiakonsultacje.pl
Punkt Konsultacyjny Instytutu Przemysłu Organicznego
http://www.reach.ipo.waw.pl
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
http://www.hiph.com.pl
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
http://www.igmn.org
Polfarmed – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
http://www.polfarmed.pl
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
http://www.pipc.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości
http://www.czystepiekno.pl
Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych
http://www.pspts.com.pl
Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej
http://www.kosmetyczni.pl
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
http://www.pzppf.com.pl
Stowarzyszenie Producentów Cementu
http://www.polskicement.pl
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
http://www.wapno-info.pl
Stowarzyszenie Papierników Polskich
http://www.spp.pl
Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
http://www.polskie-szklo.pl

Inne strony dotyczące REACH:
http://ecb.jrc.it/
http://reach.jrc.it/guidance_en.htm#GD_PROCC
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/faq_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm
http://www.cefic.be/
http://reachcentrum.eu/
http://www.producepartnership.be/

GHS:
http://www.osha.gov/dsg/hazcom/GHSOSHAComparison.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsfinal/index.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/chemical-safety/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/explim.htm#dnk
http://osha.europa.eu/good_practice/risks/dangerous_substances/oel
http://hazmap.nlm.nih.gov/index.html
http://pl.osha.europa.eu/

Niektóre bazy danych oraz źródła danych toksykologicznych i ekotoksykologicznych:
http://ecb.jrc.it/
http://www.oecd.org/document/55/0,2340,en_2649_34379_31743223_1_1_1_1,00.html
http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal
http://www.concawe.be/Content/Default.asp?
http://www.inchem.org/
http://www.heraproject.com/RiskAssessment.cfm
http://www.intox.org/databank/pages/pharm.html
http://www.aise-net.org/go_snnav.php?topics=15
http://chemfinder.cambridgesoft.com/result.asp
http://www.chemexper.com/
http://webdomino1.oecd.org/comnet/env/models.nsf
http://sis.nlm.nih.gov/sitemapsearch.html
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/
http://www.epa.gov/pbt/
http://toxnet.nlm.nih.gov/
http://householdproducts.nlm.nih.gov/cgi-bin/household/list?tbl=TblBrands&alpha=A
http://webnet3.oecd.org/eChemPortal/ParticipatingDb.aspx
Nazewnictwo IUPAC:
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/