Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
2017-10-11

Aktualności

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP 12 stycznia 2018

 

ECHA zaprasza wszelkie zainteresowane strony do składania uwag i przedstawienia dowodów w procesie przygotowania ograniczeń dla środków zmniejszających palność - TCEP, TCPP, TDCP:

 1. tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP);
 2. tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP);
 3. Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester (TCPP) -;
 4. tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCP).

Więcej informacji oraz link do składania uwag tutaj: tutaj

 

Konsultacje potrwają do dnia 08.02.2018r.

Współpraca ECHA i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 02 stycznia 2018

ECHA i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) będą dalej zacieśniać współpracę, mając również na celu zapewnienie najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów poprzez unikanie dublowania wysiłków i nakładania się działań. Współpraca będzie się koncentrować w szczególności na takich działaniach, jak:

-    wymiana informacji dotyczących udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, a także klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin, o ile są one istotne dla działalności EASA;

-   wymiana informacji dotyczących aspektów lotnictwa cywilnego mających znaczenie dla działalności ECHA;

-   udział w spotkaniach, w których druga strona jest zainteresowana;

-    realizacja wspólnych projektów;

-   wzajemne konsultacje w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Więcej informacji tutaj: tutaj

Do dnia 07.01.2018r. mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach 02 stycznia 2018

 

Dnia 7 lipca 2017 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała kwas perfluoroheksanosulfonowy oraz jego sole (PFHxS) do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy  (SVHC).  Do dnia 07.01.2018 mają Państwo czas na zawiadomienie ECHA o tym, iż PFHxS znajduje się w Państwa wyrobach.

Więcej informacji na temat zgłaszania substancji w wyrobach  tutaj

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC 02 stycznia 2018

 

 

Komitet Państw Członkowskich poparł propozycję Niemiec, aby bisfenol A został sklasyfikowany jako substancja SVHC z powodu właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. BPA jest wykorzystywany do produkcji poliwęglanowych produktów z tworzyw sztucznych, które obejmują szereg powszechnych towarów konsumpcyjnych, takich jak podlegające ponownemu wykorzystaniu naczynia stołowe z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD oraz DVD. Bisfenol A sklasyfikowano w UE jako substancję wywierającą skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji. Wszyscy producenci, importerzy lub dostawcy BPA muszą sklasyfikować i oznakować mieszaniny zawierające BPA jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B do dnia 1 marca 2018 r. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą lepiej poinformowane o potencjalnych szkodliwych skutkach oraz o sposobie ochrony pracowników.

Dichlorek etylenu był najczęściej eksportowanym związkiem chemicznym podlegającym PIC w 2016 roku 02 stycznia 2018

 

Sprawozdanie dotyczące wywozu i przywozu chemikaliów podlegających PIC w 2016 r. przedstawia, że dichlorek etylenu był najczęściej eksportowaną substancją chemiczną podlegającą PIC z UE. Najczęściej dichlorek etylenu stosowany jest w produkcji chlorku winylu, który jest używany do produkcji polichlorku winylu (PVC). Jest on również stosowany jako półprodukt dla innych organicznych związków chemicznych oraz jako rozpuszczalnik. Około 367 000 ton dichlorku etylenu zostało wywiezione do krajów takich jak Indie, Maroko, Norwegia i Egipt.

Z kolei najczęściej importowaną substancją chemiczną był benzen w ilości ponad 380 000 ton. Benzen importowany był do wielu krajów Europy Środkowej m.in. z Turcji, Algierii, Indii oraz Rosji. Benzen stosuje się do produkcji tworzyw sztucznych, żywic, włókien syntetycznych, barwników, detergentów, leków i pestycydów.

Najczęściej eksportowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 366 987 ton

Benzen w ilości 108 900 ton

Kreozot w ilości 103 767 ton.

 

 

Najczęściej importowanymi chemikaliami podlegającymi PIC w 2016 roku były:

Benzen w ilości 382 377 ton

Kreozot oraz dichlorek etylenu (1,2-dichloroetan) w ilości 32 166 ton

Difenyloamina i 1,3-dichloropropen w ilości 5 885 ton.

IUCLID w chmurze poprowadzi Cię poprzez proces przygotowania dossier rejestracyjnego 28 grudnia 2017

 

Dostępna jest zaktualizowana wersja IUCLID w chmurze. Narzędzie to zapewnia  szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Dzięki IUCLID w chmurze możesz przygotować dokumentację rejestracyjną REACH bezpośrednio online, bez potrzeby instalowania lokalnego oprogramowania. W najnowszym wydaniu IUCLID w chmurze, znajduje się przewodnik jak krok po kroku przygotować dokumentację rejestracyjną. IUCLID w chmurze przeprowadzi Cię krok po kroku po całym procesie tworzenia dokumentacji rejestracyjnej. Nie musisz już być ekspertem IUCLID, aby przygotować swoje dossier rejestracyjne przed upływem terminu rejestracji przypadającego na koniec maja 2018 roku. 

ECHA opracowała dodatkowe materiały i narzędzia, które są dostępne bezpośrednio w IUCLID, pomocne w opracowaniu dokumentacji rejestracyjnej:

 • oprócz informacji sprawdzonych ręcznie przez pracowników ECHA, wtyczka „Asystent weryfikacji” pokaże, czy dokumentacja rejestracyjna jest kompletna;
 • asystent wsparcia jakości dokumentacji (wchodzący w skład wtyczki „Asystent weryfikacji”) pomoże wykryć potencjalne rozbieżności w dokumentacji rejestracyjnej; 
 • generator raportów umożliwi sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR);
 • podgląd rozpowszechnianych informacji wskaże części dokumentacji rejestracyjnej, które zostaną opublikowane przez ECHA, z uwzględnieniem wymogów prawnych i zgłoszonych wniosków o zachowanie określonych informacji w poufności.

Usługi ECHA świadczone w chmurze oferują następujące korzyści:

 • Dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili do najnowszej wersji aplikacji IUCLID utrzymywanej przez ECHA;
 • Regularne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych przez ECHA;
 • Łatwa współpraca online. Przedsiębiorstwa mogą zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez zmniejszenie liczby lokalnych kopii;
 • Błyskawiczne wsparcie online 24/7.

Funkcje IUCLID CLOUD opracowane przez ECHA dostępne w języku polskim tutaj: tutaj

23 grudnia 2017

15 grudnia 2017

Ocena preparatu - wspólnotowy kroczący plan działania

 
Jeżeli substancja znajduje się na tej liście, oznacza to, że państwo członkowskie oceniło ją lub oceni ją w nadchodzących latach. Lista nosi nazwę wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP).
 
W przypadku każdej substancji w tabeli przedstawiono państwo członkowskie oceniające, (planowany) rok oceny oraz krótki opis problemu, który doprowadził do umieszczenia substancji na liście.
 
Dokumenty związane z oceną substancji są również 
dostępne tutaj
 
Obejmują one: dokumenty uzasadniające wybór substancji, decyzje oraz więcej informacji. W przypadku substancji, dla których zakończono ocenę, załącza się wnioski państw członkowskich i końcowe sprawozdania z oceny państw członkowskich.

wnioski i decyzje dotyczące tlenku etylenu
tutaj

Np. tlenek etylenu podejrzewany o ryzyko CMR  określono poziom DMEL dla tej substancji, scharakteryzowano jako substancję uczulająca na skórę kat 1 H317

Raport dla tlenku etylenu
tutaj
Do listy PACT (Public Activities Coordination Tool) zostało dodanych 18 nowych substancji. 27 kwietnia 2017

PACT (Public Activities Coordination Tool) powstał w związku z wdrożeniem przez Komisję Europejską w 2013 roku planu działań na rzecz identyfikacji substancji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem zgodnie z REACH (Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH risk management measures from now to 2020). PACT publikowany jest w postaci listy substancji na stronie ECHA.
Lista PACT tutaj
Wdrożenie planu działań w zakresie SVHC do 2020 26 kwietnia 2017

Plan działań w zakresie identyfikacji SVHC i wdrażania środków zarządzania ryzykiem REACH od teraz do 2020, (zwany planem działań w zakresie SVHC) to ogólnounijne zobowiązanie do umieszczenia na liście kandydackiej wszystkich aktualnie znanych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) do 2020 roku.
Więcej informacji tutaj
Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 05 grudnia 2017 13:19

Grupa kontaktowa dyrektorów zaleca aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, tak aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji 31.05.2018r. 

Zalecenia grupy kontaktowej dyrektorów tutaj: https://echa.europa.eu/documents/10162/23556156/171128_dcg_recommendation_2018_intentions_en.pdf/3c931455-cf2a-721c-a8b3-adbd78f9e0b8

 

Więcej informacji tutaj: https://echa.europa.eu/pl/-/companies-asked-to-communicate-their-registration-intentions-for-2018