Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Powstanie nowa baza substancji z listy kandydackiej w wyrobach 10 sierpnia 2018

ECHA utworzy nową bazę danych dotyczącą obecności niebezpiecznych chemikaliów w wyrobach  dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów i konsumentów. Baza danych będzie zawierała informacje dostarczone przez firmy produkujące, importujące lub sprzedające wyroby zawierające substancje z listy kandydackiej. Firmy muszą przedłożyć te informacje do końca 2020 r.

 

Zadanie opiera się na zmienionej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, która weszła w życie w lipcu 2018 r. Jest ona częścią pakietu legislacyjnego UE w sprawie odpadów, przyczyniającego się do prowadzonej przez UE gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Informacje będą dostępne dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz dla konsumentów i powinny pomóc podmiotom gospodarującym odpadami w przetwarzaniu odpadów i materiałów do recyklingu. Celem jest poprawa zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami podczas odzyskiwania odpadów i promowanie nietoksycznych cykli materiałowych.

 

Baza danych ma na celu pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych wyborów dotyczących bezpieczniejszych produktów. Zwiększy to również presję na zastępowanie substancji budzących obawy.

 

To nowe zadanie wzmacnia potrzebę dobrej komunikacji w łańcuchu dostaw, jak przewidziano w ramach REACH, gdzie firmy muszą komunikować się w łańcuchu dostaw i powiadamiać ECHA o substancjach z listy kandydackiej w wyrobach.

 

 tutaj