Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Zmiana klasyfikacji dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa 21 lipca 2018

 

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa (numer WE: 266-028-2) nie jest klasyfikowany w kategoriach Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1.Klasyfikacja tej substancji jako substancji rakotwórczej 1 A, mutagennej 1B i działającej szkodliwie na rozrodczość 1B pozostaje bez zmian.
Zawiadomienie dotyczące klasyfikacji paku, wysokotemperaturowej smoły węglowej jako Aquatic Acute 1 i Aquatic Chronic 1 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008

 

dostępne  tutaj