Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Zmiany dotyczące oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) 24 stycznia 2018

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/35 z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) i dekametylocyklopentasiloksanu (D5) dostępne tutaj