Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Propozycja ograniczenia dla diizocyjanianów i innych substancji uzgodniona przez RAC i SEAC 08 grudnia 2017
Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) uzgodniły proponowane ograniczenia dotyczące diizocyjanianów i stabilizatorów ołowiowych w wyrobach z PVC. RAC zgodził się na pięć, a SEAC uzgodnił osiem projektów opinii w sprawie zezwoleń na temat konkretnych zastosowań substancji chromu (VI) i 1,2-dichloroetanu (EDC). Projekty opinii zostaną przesłane wnioskodawcom w celu uzyskania uwag przed ostatecznym przyjęciem. 
 
Komitety zgodziły się ograniczyć stosowanie diizocyjanianów w miejscu pracy, zgodnie z propozycją Niemiec. Głównym celem jest zapobieganie nowym przypadkom astmy zawodowej w wyniku narażenia na diizocyjaniany wśród pracowników przemysłowych i profesjonalistów. RAC przyjął również opinię, popierającą wniosek ECHA, w sprawie ograniczenia stosowania stabilizatorów ołowiowych w wyrobach z PVC. 
 
RAC zatwierdził także końcowy raport wspólnej  grupy zadaniowej ECHA / RAC i  SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits ), dotyczącego oceny metod ECHA i SCOEL w celu oceny narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy. 


RAC kontynuował prace nad oceną trzech dokumentacji przygotowanych przez ECHA w zakresie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (OEL) dla niklu i jego związków, benzenu i akrylonitrylu. 

Opinie tutaj