Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Grupa Kontaktowa Dyrektorów (DCG) - platforma Komisji Europejskiej, ECHA i stowarzyszeń branżowych - zaleca, aby firmy wyraźnie informowały o swoich zamiarach rejestracji w całym łańcuchu dostaw, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w dostawach po terminie rejestracji w dniu 31 maja 2018 r. 30 listopada 2017
 
 DCG zebrała się w dniu 27 listopada br., aby przedyskutować rozwiązania problemów, które pojawiły się w związku z ostatecznym terminem rejestracji chemikaliów w zakresie tonażowym 1-100 tj. 31 maja 2018 r. REACH. W szczególności dyrektorzy stwierdzili, że należy wezwać dostawców, aby informowali swoich klientów o braku zamiaru rejestracji, aby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw. Dostawcy powinni poinformować swoich klientów o swoich planach rejestracji zarówno pojedynczych substancji, jak i substancji w mieszaninach. W przypadku rejestracji od 10 do 100 ton, powinni oni również zidentyfikować zastosowania, które zostaną objęte rejestracją i przekazać je dalszym ogniwom.
 
W tym celu DCG wydała zalecenie, w którym wezwano przedsiębiorstwa do zwiększenia wysiłków na rzecz informowania o swoich zamiarach rejestracyjnych. Stowarzyszenia branżowe reprezentowane w DCG zobowiązują się przekazywać to zalecenie swoim członkom.
 
Dyrektorzy zgodzili się również opublikować ulotki na temat dostępu do  funduszy UE. Podają  pomocne porady firmom, które muszą znaleźć środki,  zapewniające bezpieczne stosowanie substancji oraz tym, które zdecydują się podjąć działania w celu zastąpienia swoich chemikaliów bardziej odpowiednimi alternatywami.
 
DCG postanowiła również uchylić swój dokument doradczy w sprawie udostępniania danych, ponieważ zastąpiono go rozporządzeniem wykonawczym Komisji z stycznia 2016 r.
 
Zalecenie i ulotki informacyjne można znaleźć na stronie internetowej DCG. Podsumowanie spotkania jest dostępne w komunikacie.
 
DCG spotka się ponownie w dniu 15 grudnia 2017 r. Podczas tego spotkania dyrektorzy dokonają przeglądu rozwiązań ustalonych dla terminów rejestracji REACH w 2010 i 2013 roku. 
Rozwiązania, te zachowają ważność w 2018 r. i będą dostępne 31 stycznia 2018 r. W ramach rozporządzenia REACH 2018. Dyrektorzy będą również kontynuować dyskusje w celu zatwierdzenia podejścia mającego na celu zmniejszenie obciążeń finansowych dla MŚP przygotowujących się do złożenia rejestracji w zakresie tonazowym 1 - 10 ton.