Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP

Podstrony:
« Powrót
Zmiana klasyfikacji kwasu mrówkowego


Bieżąca klasyfikacja:

Skin Corr. 1A, H314 

Skin Irrit. 2, H315: 2% ≤ C < 10%
Eye Irrit. 2, H319: 2% ≤ C < 10%
Skin Corr. 1B, H314: 10% ≤ C < 90%
Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 90%

Proponowana klasyfikacja:
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315: 2% ≤ C < 10%
Eye Irrit. 2; H319: 2% ≤ C < 10%
Skin Corr. 1B; H314: 10% ≤ C < 90%
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90%